Skulebesøk på Kaupanger

Rekrutering av nye sjåfører til godsbransjen og til fagforeningene er eit prioritert arbeid for mange om dagen.

Nytta tida til en siste gjennomgang av innlegget i forbindelse med Venting på eit av dei mange vegarbeida langs vegane for tida.
Skulen helde til i Vitemeir bygget på Kaupanger. Vitemeir senteret er verdt eit besøk både for store og små.
Elevane følgde godt med og svarde rett på det aller meste på kahooten på slutten seier nyvalgt ungdomskontakt Hanne Hjartholm
Elevane har tilgang til simulator i Vitmeir bygget på Kaupanger.
Parkering under tak til alle lastebilane kan vel misunne dei fleste?
Skulen har eigen vaskehall.
Vi i Fellesforbundet ser fram til og få på plass fleire tariffavtaler med instillingsrett

Avdeling 36 Sogn og Fjordane transportarbeiderforeing har denne veka vert på besøk på transport og logistikk på Kaupanger. Her møtte vi 22 motiverte elever denne dagen som følgde interessert med og stilte gode spørsmål.

Rekrutering til godsbransjen er eit heitt og viktigt tema om dagen. Mangel på sjåfører både i Norge og resten av Europa begynder og sette preg på bransjen. Uten sjåføren på plass bak rattet vert lite transport utført. I Europa er det manko på 400.000 sjåfører vert det hevda. I Norge vil vi mangle 1000 nye sjåfører kvart år seier NLF. Kva med alle dei som forsvinner ut av bransjen og over i andre yrker? Kjem dei i tilleg til dei 1000 som NLF allerede seier dei årleg vil mangle?

Kva gjer til at sjåfører bytter «beite» og begynner i heilt andre yrker? Sjåførane merker like godt som alle andre dei auka energi prisane, auken i priser på alle varer som følge av auka energipriser og den auka renta. Sjåførane må betale denne auken av lønningsposen som alle andre. Når lønna er bedre i andre bransjer vert valget enkelt for mange. Då vert sjåførkarieren parkert, så dei får betalt rekningane med høgare lønn frå andre bransjer. Arbeidstidene går også veldig ofte langt ut over det ein kaller normal arbeidsdagen. Fritida vert ofte langt vekke frå familien for langtransportsjåfører. Noko som også tærer på eit familieliv. Det er større forventninger til meir likeverdig bidrag i heimen i dag enn det var for 20 – 30 år sidan. Dette er eksempel på ting som gjer rekrutering i bransjen utfordrende. Skal bransjen få tak i sjåfører I framtida må lønna aukast kraftigt. Langtransport sjåførane må kompenseres på ein mykje betre måte for å vere vekke så lenge frå familie. Dette må også arbeidsgiversida ta inn over seg i dei kommande lønsforhandlingane. Utgiftene må over på kundane slik som i alle andre bransjer. Vi treng sjåførane – sjåførane treng auke i lønna.

Elevane og Lærarane på skulen I Vitemeir bygget på Kaupanger har fått ein fantastisk bra plass og vere på.  Tidsriktige klasserom / lokaler med tipp topp moderne fasiliteter. Parkering under tak for alle bilane og eigen vaskehall kan misunne mange bedrifter rundt omkring i landet. Det er flott og sjå at fylkeskommunen satser også i transportbransjen. Lærer Arne Skrede viste oss engasjert og stolt rundt på heile området. Litt oppgradering i lokala for truckopplæring står for tur, når dette er klart skulle vi vere godt rusta på alle fasiliteter til å ta imot nye sjåfør elever i framtida seier Skrede.

Slike plasser er gull verdt for rekruteringa. Verden er i utvikling og teknologien utvikler seg i eit tempo det er vanskelig og holde følge med. Lastebiler og lasteutstyr følger denne utviklinga. Det er derfor av stor betydning at skulane rundt om kring i landet som skal utdanne elevane følger utviklinga. Oppgraderinger i takt med utviklinga må vere av høg prioritet for dei som drifter slike faseliteter. Bransjen etterspør sjåfører som er i stand til og takle den nye teknologien.

Vitemeir bygget er verdt eit besøk i seg sjølv for både voksne og unge. Her kan ein lære meir om diverse teknologier i praksis samt få testa sine ferdigheter på både den eine og andre fronten. Vil absolutt anbefale ein tur for dei som har høve til det.

https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kampanje/gods/

Bruk de seriøse aktørene!

Det finnes en rekke «fraktesider» på de forskjellige sosiale media som f.eks. Facebook, og felles for disse er jo tilbud om flere oppdrag for transportører og bedre priser for transportkjøpere. Men er det så trygt å bruke disse sidene?

Hva får vi på kjøpet om man bruker disse sidene? Joda, det finnes seriøse transportører her og. Men finnes og en rekke useriøse, og det er ikke alltid det enkleste å skille disse. Noe av det man finner ser man i innlegget som er delt på Facebook nå i disse dager.

VIKTIG INFO!

Politiet i Nordland ønsker med dette å gjøre personer som benytter seg av fraktesider på Facebook oppmerksom på at politiet har avdekket at flere personer som aktivt tilbyr frakt av både kjøretøy og gods på de forskjellige sidene ikke har gyldig førerkort.

Bakgrunnen for undersøkelsene er at en person som er medlem på flere av gruppene er siktet i flere saker med kjøring i ruset tilstand (vtrl§22.1) og kjøring uten gyldig førerkort (vtrl§24.1) den siste tiden. Politiet har vært i kontakt med vedkommende, men ønsker samtidig på generelt grunnlag at kjøpere av frakttjenester gjør undersøkelser med tanke på førerrett og eventuelt løyve, spesielt med tanke på hjulkjøring av bil.

Vegtrafikklovens §17 sier blant annet at eier av motorvogn eller den som på eiers vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den. Brudd på denne plikten kan medføre straffeansvar for det som kalles overlatelsesmedvirkning.

Vet du noe, meld gjerne fra til politiet på 02800 eller politiets tipsportal på www.politiet.no

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Storler

Forebyggende gruppe – Mo i Rana

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Winther Storler

Politibetjent 1

Nordland politidistrikt

Operativ forebygger, Mo i Rana

En annen ting man som og kan være vanskelig å gjennomskue er svart arbeid, unndragelse av mva og som har vært avdekket ren organisert kriminalitet. Det er med på å undergrave vår egen bransje, en bransje som har problemer nok.

Man er og med på å presse prisene ned ved å hjelpe de useriøse til å få flere oppdrag, noe som jo går direkte på lønnsomheten i hele bransjen.

Skal vi komme noen vei her, så må vi bruke de seriøse aktørene og faktisk betale det det koster å frakte varene. Det er ingenting som er gratis i verden, og aller minst transport.

Nytt regelverk for førerkort fra 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 blir det innført nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EU`s førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle. Flere som tidligere måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye regelverket.

Det nye regelverket fra 1. oktober 2016 tar utgangspunkt i om helsekravet er oppfylt eller ikke oppfylt. Det er i det nye regelverket svært liten mulighet til å kunne få innvilget dispensasjon for førerkort dersom helsekravet ikke er oppfylt.

De som allerede har fått innvilget dispensasjon fra fylkesmannen etter det gamle regelverket har fortsatt gyldig førerkort ut den perioden det er innvilget dispensasjon for. Som en overgangsordning kan tidligere dispensasjoner fornyes av fylkesmannen fram til 30. september 2019 dersom søkeren har tungtveiende behov til å få fornyet sitt førerkort. Fra 1. oktober 2019 er det imidlertid ikke lenger dispensasjonsadgang etter det gamle regelverket.

Nedenfor følger noen av de viktigste endringene i det nye regelverket;

Fastlegen skal ved utfylling av helseattest alltid undersøke:

 • sensoriske funksjoner (syn og hørsel)
 • kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
 • førlighet
 • legemiddelforbruk og bruk av rusmidler

Fylkesmannen vil presisere at legens vurdering av kognitiv funksjon ikke betyr at alle over en viss alder skal gjennomføre kognitive tester. Kognitiv testing gjennomføres bare dersom det er mistanke om at kognitiv svekkelse har betydning for trafikksikkerheten.

 • Ved manglende syn på ett øye er det ikke lenger anledning til å innvilge dispensasjon etter nytt regelverk for førerkortgruppe 2 og 3.
 • Ved bruk av medikamenter som påvirker aktsomhet og kjøreevne er det fastsatt lavere døgndoser og strengere krav for kombinasjoner for flere av disse medikamentene. Ved bruk av 3 medikamenter som for eksempel Paralgin forte (smertestillende), Sobril (beroligende) og Imovane (sovemedisin) vil du ikke lenger kunne kjøre bil. Fastlegen din kan gi deg ytterligere informasjon.
 • Dersom du benytter insulin eller tabletter som kan gi rask senkning av blodsukkeret kan du ikke lenger ha kjøreseddel for buss og kompetansebevis for utrykningskjøring.
 • Dersom du har hjertesykdom og skal fornye førerkort i gruppe 2 og 3 kan dette nå gjøres hos fastlege, og du behøver som hovedregel ikke lenger søke fylkesmannen om dispensasjon. Det samme gjelder for de aller fleste tilfeller av diabetes 1 og 2.
 • For de som har hatt ett anfall med bevissthetstap, unntatt ved epilepsi eller et epilepsilignende anfall, er helsekravet for førerkort igjen oppfylt etter 6 måneder. Dette betyr at et de som har fått inndratt sitt førerkort grunnet bevissthetstap det siste året kan søke tilbakelevering av førerkortet 1. oktober 2016 dersom det er stabil sykdomstilstand etter en observasjonstid på 6 måneder. Du må da kontakte din fastlege som skriver helseattest som du tar med til politiet. Politiet behandler søknaden din og opphever eventuelt sperringen på ditt førerkort. Deretter kan du ta med helseattesten for å få utstedt nytt førerkort på trafikkstasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at behandlingen av saken din hos politiet kan ta noen dager.
 • Observasjonstid for alkohol-, rus- og medikamentlidelser er etter nytt regelverk endret til 6 måneder. Du kan da søke om tilbakelevering av førerkortet dersom alkohol-, rus- eller medikamentfrihet er dokumentert over en periode på 6 måneder.
 • For ADHD (F90.0, F 90.1) er helsekravet oppfylt for alle førerkortklasser dersom det er klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog.
 • Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det fra 1. oktober 2016 er utarbeidet ny helseattest for førerkort. Den nye blanketten skal benyttes ved alle søknader om førerkort. Vi gjør også oppmerksom på at flere sykdomsgrupper kan gi begrenset gyldighetstid på førerkortet, selv om regelverket sier at helsekravet er oppfylt.

Ønsker du å vite mer kan du kontakte fylkesmannen, din fastlege, eller lese selv på Helsedirektoratets hjemmesider; helsedirektoratet.no/forerkort.

Artikkelen er hente fra Fylkesmannen i Oppland

 

– Mange ser bare utfordringer – men husk, jeg er kun litt kortere enn deg

Vi trenger folk med ståpåvilje. Dette er åpenbart en av disse, så la oss se om vi sammen kan hjelpe denne sjåføren, det hadde vert flott. Del og kommentere også på deres sider.

Så vi tar oss en liten frihet og legger saken ut her og, for mest mulig dekning.

Først den nå godt delte stillingsannonsen Jørgen la ut på Facebook.

Hei.

Mitt navn er Jørgen Svane og er en gutt på 23 år, som søker jobb som lastebilsjåfør.
Jeg er kortvokst og har en høyde på 140cm fra topp til tå.
Som person er jeg positiv, flink med folk, mye ståpåvilje, ser muligheter der andre ser problemer og jeg kjenner mine begrensniger.  

Drømmen om å kjøre lastebil kom tidlig i barndommen, og helt siden barnehagealder var jeg fast bestemt på at jeg skulle bli sjåfør.
Mange år senere og ett gjennomført år på yrkessjåførskole ble drømmen til virkelighet, og førerkortet til lastebil var i boks.

Etter dette levde jeg i lykkerus bak rattet i en lokal distibusjonsbil
her i trøndelag, helt til lærlingetiden var over og fagbrev bestått.

Jeg kan fronte med:
– førerkort klasse C / CE
– ADR bevis
– Truckførerbevis (T1 & T4)
– Fagbrev som yrkessjåfør
Alt dette er gjort mulig med veldig flinke folk i NAV, som bistår med alt av tilpasninger på bil og det som skulle trengs ellers, uten at
firmat blir belastet med noe annet en at bilen må stå i 1-2 uker for de tilpasningene jeg trenger.

Jeg har nå vert arbeidsledig siden August 2014, og har møtt mye skepsis hos firmaer jeg har vert innom siden da.
Jeg har gjort meg opp noen tanker om hvilke kjøring som kunne passe meg best:
– gruskjøring / tippbil
– krokløf / containerkjøring
– Kjøring fra A til B, der lasten bli lastet og losset med truck
– containersemi med sideløft
Eller kasnje du har en type kjøring som du tror kunne passet med bra ?

Og det å flytte er ikke noe problem hvis en jobb skulle dukke opp!

Legger derfor ut en liten søknad her i håp om at noen ser meg,
og har lyst til å gi meg drømmejobben!

Husk, jeg er kunn litt kortere en deg.

Ta kontakt på tlf: 48128658 eller mail: m.svane@online.no

Del gjerne med de du kjenner, så bli muligheten for en jobb større.

Les mer om Jørgen i Trønder Avisa, og husk å dele saken…

Enda en tatt med falsk førerkort

Nok en gang har Statens Vegevesen beslaglagt et falsk førerkort, denne ganger fra en sjåfør fra Litauen.

Les klikk.no

Statens Vegevesen på Jessheim begynner å bli dyktige å avsløre falske førerkort.

Vi bare lurer på når galskapen skal ende. Hvor mangen er det som kjører rundt i Norge med slike falske førerkort?

Når skal staten og regjering komme med kontkrete tiltak for å motvirke dette, grensene til Norge og kabotasje reglemanget er jo bare blitt mer liberale ifølge EU sine krav om fri flyt over grensene.