Nytt regelverk for førerkort fra 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 blir det innført nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EU`s førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle. Flere som tidligere måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye regelverket.

Det nye regelverket fra 1. oktober 2016 tar utgangspunkt i om helsekravet er oppfylt eller ikke oppfylt. Det er i det nye regelverket svært liten mulighet til å kunne få innvilget dispensasjon for førerkort dersom helsekravet ikke er oppfylt.

De som allerede har fått innvilget dispensasjon fra fylkesmannen etter det gamle regelverket har fortsatt gyldig førerkort ut den perioden det er innvilget dispensasjon for. Som en overgangsordning kan tidligere dispensasjoner fornyes av fylkesmannen fram til 30. september 2019 dersom søkeren har tungtveiende behov til å få fornyet sitt førerkort. Fra 1. oktober 2019 er det imidlertid ikke lenger dispensasjonsadgang etter det gamle regelverket.

Nedenfor følger noen av de viktigste endringene i det nye regelverket;

Fastlegen skal ved utfylling av helseattest alltid undersøke:

 • sensoriske funksjoner (syn og hørsel)
 • kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
 • førlighet
 • legemiddelforbruk og bruk av rusmidler

Fylkesmannen vil presisere at legens vurdering av kognitiv funksjon ikke betyr at alle over en viss alder skal gjennomføre kognitive tester. Kognitiv testing gjennomføres bare dersom det er mistanke om at kognitiv svekkelse har betydning for trafikksikkerheten.

 • Ved manglende syn på ett øye er det ikke lenger anledning til å innvilge dispensasjon etter nytt regelverk for førerkortgruppe 2 og 3.
 • Ved bruk av medikamenter som påvirker aktsomhet og kjøreevne er det fastsatt lavere døgndoser og strengere krav for kombinasjoner for flere av disse medikamentene. Ved bruk av 3 medikamenter som for eksempel Paralgin forte (smertestillende), Sobril (beroligende) og Imovane (sovemedisin) vil du ikke lenger kunne kjøre bil. Fastlegen din kan gi deg ytterligere informasjon.
 • Dersom du benytter insulin eller tabletter som kan gi rask senkning av blodsukkeret kan du ikke lenger ha kjøreseddel for buss og kompetansebevis for utrykningskjøring.
 • Dersom du har hjertesykdom og skal fornye førerkort i gruppe 2 og 3 kan dette nå gjøres hos fastlege, og du behøver som hovedregel ikke lenger søke fylkesmannen om dispensasjon. Det samme gjelder for de aller fleste tilfeller av diabetes 1 og 2.
 • For de som har hatt ett anfall med bevissthetstap, unntatt ved epilepsi eller et epilepsilignende anfall, er helsekravet for førerkort igjen oppfylt etter 6 måneder. Dette betyr at et de som har fått inndratt sitt førerkort grunnet bevissthetstap det siste året kan søke tilbakelevering av førerkortet 1. oktober 2016 dersom det er stabil sykdomstilstand etter en observasjonstid på 6 måneder. Du må da kontakte din fastlege som skriver helseattest som du tar med til politiet. Politiet behandler søknaden din og opphever eventuelt sperringen på ditt førerkort. Deretter kan du ta med helseattesten for å få utstedt nytt førerkort på trafikkstasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at behandlingen av saken din hos politiet kan ta noen dager.
 • Observasjonstid for alkohol-, rus- og medikamentlidelser er etter nytt regelverk endret til 6 måneder. Du kan da søke om tilbakelevering av førerkortet dersom alkohol-, rus- eller medikamentfrihet er dokumentert over en periode på 6 måneder.
 • For ADHD (F90.0, F 90.1) er helsekravet oppfylt for alle førerkortklasser dersom det er klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog.
 • Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det fra 1. oktober 2016 er utarbeidet ny helseattest for førerkort. Den nye blanketten skal benyttes ved alle søknader om førerkort. Vi gjør også oppmerksom på at flere sykdomsgrupper kan gi begrenset gyldighetstid på førerkortet, selv om regelverket sier at helsekravet er oppfylt.

Ønsker du å vite mer kan du kontakte fylkesmannen, din fastlege, eller lese selv på Helsedirektoratets hjemmesider; helsedirektoratet.no/forerkort.

Artikkelen er hente fra Fylkesmannen i Oppland

 

Reklame