Trafikksikkerhetshåndboken

Lette etter litt informasjon og statistikker om ulykker blant tunge kjøretøy, og dumpet da over boken Trafikksikkerhetsboken som utgis av TØI. Tror denne kan interessere mange.

Boken kan kjøpes i papirversjon for 400,- kr eller lastes ned gratis i PDF format. Papirutgaven ble utgitt i 2013, mens PDF oppdateres regelmessig. En pdf-fil av den siste papirversjonen kan lastes ned her.

Har bladd litt i boken, og funnet at boken tar for seg mange interessante temaer… Her et lite utdrag av  1. kapittel i boken som beskriver boken bra…

1.1 Bokens formål

Hvert år blir 9.000-13.000 mennesker drept eller skadet i trafikkulykker i Norge som politiet får kjennskap til (Statistisk sentralbyrå, 2008). Det virkelige antall skadde personer er langt høyere. Anslag som bygger på registrering av skader ved syke- hus og legevakter tyder på at omlag 35.000-37.000 mennesker årlig blir skadet i rapporteringspliktige trafikkulykker (Borger m.fl.,1995). Antallet drepte ved trafikkulykker har de siste årene ligget mellom ca 220 og ca 170 per år.

Trafikkulykker er ett av våre store folkehelseproblemer. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker er i stør- relsesorden 25-30 milliarder kroner per år (Veisten og Nossum, 2007). Det er farlig å være trafikant, til dels mye farligere enn de fleste andre aktiviteter folk flest utfører til daglig (Elvik, 2005A). De fleste mener derfor at farene i trafikken bør reduseres. Dette har også myndighetene uttalt en rekke ganger, senest i stortings- meldingen om Nasjonal Transportplan for perioden 2006-2015, hvor det heter:

”Regjeringen vil videreføre innsatsen for økt sikkerhet på tvers av transportsektorene og følge opp nullvisjonen for trafikksik- kerhet…” (Samferdselsdepartementet, stortingsmelding nr. 24 (2003-2004), Nasjonal Transportplan 2006-2015, s 74)

For å kunne redusere antall trafikkulykker og de skader disse ulykkene medfører, trengs kunnskap om hvilke tiltak som bedrer trafikksikkerheten.

Formålet med denne boken er å gi en samlet og systematisk oversikt over kunnskap om virkningene av ulike trafikksik- kerhetstiltak. I tillegg til å beskrive hvordan tiltakene virker på antall ulykker eller skaders alvorlighetsgrad, beskriver boken hvordan tiltakene virker på framkommelighet og miljøforhold. Dessuten gis det opplysninger om kostnader og nyttekostnadsforhold ved tiltakene.

Boken henvender seg først og fremst til dem som gjennom sitt yrke arbeider for å bedre trafikksikkerheten. Den er likevel ikke skrevet først og fremst for eksperter. Meningen er at alle som ønsker å vite noe om trafikksikkerhetstiltak og som selv ikke er eksperter på skal ha nytte av boken.

Trafikksikkerhetshåndboken bygger på forskning og under- søkelser om virkninger av trafikksikkerhetstiltak utført over hele verden. Boken sammenstiller resultatene av disse under- søkelsene og gir, så langt det er mulig, tallmessige opplysninger om virkninger på ulykker og skader av de tiltak den beskriver. Kvaliteten på disse opplysningene varierer en god del mellom ulike tiltak. Det er ikke alle tiltak man har like gode kunnskaper om virkningene av. Boken gir opplysninger om usikkerheten i den kunnskap som finnes om virkninger av trafikksikkerhetstiltak.

Usikre kunnskaper må likevel ikke hindre at man utnytter den kunnskapen som finnes på best mulig måte. Vi vet ikke alt det vi kunne ønske å vite om virkninger av trafikksikkerhetstiltak, men vi vet likevel mye. Det er drevet mye forskning, både i Norge og internasjonalt, for å finne ut hvordan ulike trafikksikkerhetstiltak virker. Store administrative og praktiske erfaringer er også samlet. Men disse kunnskapene er ikke alltid lett tilgjen- gelige for dem som trenger dem. Mange forskningsresultater er spredt i et stort antall rapporter og finnes til dels bare i fagtids- skrifter og andre spesialpublikasjoner som ikke alltid når fram til dem som trenger kunnskapene. Denne boken kan forhåpentligvis gjøre kunnskapene lettere tilgjengelige og dermed føre til at de utnyttes bedre.

Er du interessert i trafikksikkerhet, så er denne boken en flott plass å starte for å sette seg inn i temaet…

Reklame