Driver TLF med misvisende info til nye medlemmer?

I et åpent spørsmål til TLF fra bransjerådet for godstransport hos Norsk Transportarbeiderforbund, setter de spørsmål om avtalen som TLF mener de skal forhandele fram for sine medlemmer.

 

Åpent spørsmål til Transport & Logistikkforbundet (TLF)

Vi observerer at dere nå er i ferd med å kreve tariffavtale med bedrifter der dere har fått medlemmer. Sågar opplyser dere om at dere tenker å sende krav om tariffavtale direkte til NLF dersom bedriften er medlem der. NLFs arbeidsgiverorganisasjon er som kjent part i (likelydende) landsomfattende overenskomst for godssjåfører, med LO/NTF og YS/YTF, med tilhørende hovedavtale. Det vil være umulig for NLF å inngå en annen landsomfattende overenskomst og hovedavtale på tvers av dette, da det vil stride mot det arbeidsrettslige ufravikelighetsprinsippet.

Samme lov åpner selvsagt for at en fagforening kan inngå tariffavtale med hver enkelt bedrift.
Slike direkteavtaler inngår også vi i NTF/YTF, i bedrifter som ikke er medlem i arbeidsgiverorganisasjoner. Det vi da gjør, er å inngå avtale om at det er godsavtalene med NLF/NHO Transport som gjøres gjeldende, og at de sentrale lønnsforhandlingene også omfatter direkteavtalen. På den måten har også medlemmene i direktebedrifter forslagsrett med tanke på krav til oppgjøret, og stemmerett etter forhandlingene.

Så lenge godsavtalene NTF/YTF og NHO Transport/NLF består, vil altså ikke TLF kunne få en landsomfattende tariffavtale med sentral forhandlingsrett.

Spørsmålet blir da;
Hvordan har TLF tenkt seg å forvalte disse avtalene som da altså må inngås med hver enkel bedrift?

Dere har da etter vårt syn tre muligheter:

 1. Forhandle med hver bedrift enkeltvis, for å endre satser og innhold i tariffavtalen. De ansatte på hver bedrift vil da ha mulighet til evt. arbeidskamp for å få gjennom sine krav.
 2. Dere kan overlate forhandlingene med hver bedrift til de respektive tillitsvalgte på hver bedrift.
 3. Dere kan ved inngåelse av avtalene bli enige med bedriften om at satser og andre endringer i tariffavtalen følger NTFs/YTFs lønnsoppgjør, og gjøres gjeldende dersom medlemmene i NTF og YTF gjennom uravstemning godtar lønnsoppgjøret. Dere må i så fall spesifikt unnta endringer som evt. kommer i våre bilag som omfatter AFP, Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og utviklingsfond.

Ser for øvrig på deres hjemmesider at dere også verver medlemmer, og da antagelig har planer om å tilby tariffavtale, innenfor bl.a. spedisjon og grossistvirksomheter. Har dere også der tenkt å la oss (LO/YS) forhandle om satser og rettigheter for deres medlemmer? Dere vil nemlig møte de samme utfordringene i forhold til en sentral avtale både hos NHO Logistikk og Transport, og hos Virke.

Vi mener det blir galt ovenfor potensielle medlemmer at TLF fremstår som en fagforening, med de premissene dere legger ved å «tilby arbeidsgiverne» en tariffavtale som i realiteten er en dumping av de etablerte avtalene med AFP ordning. Den etablerte AFP ordningen gir de ansatte i tariffbedrifter i overkant av 1 million i pensjon. Mens deres pensjonsordning vi gi en som er medlem hos dere i 20 år ca. 25000 kr. En tariffavtale som verken dere eller deres medlemmer vil kunne påvirke eller forhandle sentralt om. Både NTF og YTF lever godt med konkurranse, men med en tariffavtale uten AFP, vil TLF ikke kunne forvalte en landsomfattende tariffavtale, og langt mindre være i stand til å få gjennomslag for en bransjeavtale, som dere også tar til orde for.

 

Med hilsen
Bransjerådet for godstransport
Norsk Transportarbeiderforbund

Stort JA flertall til meklingsresultatet på godsavtalene

Medlemmene på godsavtalene med NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund har i uravstemningen etter forhandlinger og mekling, stemt klart JA til resultatet.

Det er et like klart JA flertall på begge avtalene.
Riksmekleren og arbeidsgiversiden er i dag blitt meddelt at NTF aksepterer meklingsresultatet på grunnlag av uravstemningen.

Transportarbeider.no

Resultatet NHO

Resultatet NLF

Uravstemning

Årets Tariffoppgjør har nå gått til Uravstemning.

Det fullstendige resultatet kan du lese i folderen som kan lastes ned fra siden her. Vi har lagt folderene for både Uravstemning – NLF og Uravstemning – NHO .

Forhandlingsresultatet er anbefalt av forhandlingsutvalget. (Bransjerådet for gods)

Du som medlem anbefales derfor å stemme ja til årets tariffoppgjør.

Slik deltar du i uravstemningen

Alle medlemmer i NTF som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt på grunnlag av Overenskomsten Godstransport – NLF (avtale 120) mellom NLF – LO/NTF har stemmerett og stemmeplikt.

FRIST ELEKTRONISK URAVSTEMNING

I årets uravstemning kan du også stemme elektronisk på PC eller mobiltelefon (sms).

Elektronisk avstemning i tidsrommet fra 22. juni til og med 4. juli kl. 24:00

Den elektroniske avstemningen er begrenset til de som var medlem per 22. juni 2016.

Nye medlemmer må stemme ved bruk av vedlagte stemmeseddel og merke konvolutten med medlemsnummer eller navn og sende den i vedlagte returkonvolutt til Norsk Transportarbeiderforbund.

Det er bare mulig å stemme en gang og å benytte en av avstemningsformene. Dersom det er stemt elektronisk vil den papirbaserte avstemningen bli forkasta.

Elektronisk avstemning

For å gjøre det må du:

 • gå inn på forbundets nettside: http://www.transportarbeider.no
 • åpne fana ”min side” og logge på med medlemsnummer og passord. Medlemsnummeret finner du på medlems-/LO favørkort eller på medlemsbladet ”Transportarbeideren”.(ta bare med tallene etter 96)
  Ved første gangs pålogging benyttes fødselsdato (dag/måned/år – ddmmåå). Du får beskjed om å opprette ditt eget passord.NB! Fyll ut manglende opplysninger på din side.
 • åpne ”fana” uravstemning og stem ”Ja” eller ”Nei” til årets resultat. (Kun medlemmer tilknyttet ovennevnte tariffavtale vil få tilgang til å stemme)
 • Dersom vi har registrert korrekt mobilnummer til deg, vil du få tilsendt en link, der du kan klikke deg inn å stemme direkte.
 • Du kan også bruke mobiltelefon ved å sende en SMS til telefonnummer 26112 med følgende kode:
  NTF (mellomrom) JA eller NEI (mellomrom) medlemsnummer (tallene etter 96) (mellomrom) fødselsdato (ddmmåå).Eksempel: NTF JA 123456 010112Etter at du har sendt sms til telefonnummer: 26112, vil du få en bekreftelse om at din stemme er registrert.Den elektroniske avstemmingen er gratis.

Avstemning ved bruk av vedlagte stemmeseddel:

FRIST MANUELL AVSTEMNING (STEMMESEDDEL)

Dersom du velger å stemme ved bruk av den vedlagte stemmeseddelen må den være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca. en uke.)

 • du skal stemme ved å krysse av JA eller NEI på stemmeseddelen bakerst i dette heftet. Avstemningen skal være hemmelig, og skal fortrinnsvis foregå på et medlemsmøte på arbeidsplassen etter forutgående informasjon om forhandlingsresultatet.
 • stemmeseddelen skal legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel” og deretter i den hvite konvolutten.
 • på baksiden av den hvite konvolutten SKAL du skrive medlemsnummer og/eller navn. Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet.
 • Dersom du har fått tilsendt materiellet hjem, skal stemmeseddelen legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel”, som deretter legges i den ferdigfrankerte og -adresserte returkonvolutten. På baksiden av returkonvolutten MÅ du skrive medlemsnummer og eller navn. Skriv tydelig (blokkbokstaver). Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet. Returkonvolutten legges i nærmes mulige postforsendelse.Stemmeseddelen må være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca en uke.)Vi anbefaler derfor at du stemmer elektronisk ved bruk av sms eller på ”Min side” på http://www.transportarbeider.no

Meklingsløsning i godsoppgjøret kom på overtid

Etter to dager med mekling ble det oppnådd enighet mellom Norsk
Transportarbeiderforbund og NHO Transport / Norges Lastebileier
Forbund (NLF) på godsavtalene. Resultatet er anbefalt av Bransjerådet
for gods og går nå til uravstemning blant våre medlemmer i
godsbransjen.
Meklingen ble intens og krevende, sier forhandlingsleder Morten Hagen. Vi er
relativt fornøyd med resultatet sett opp i mot resultatet av årets frontfag og de
kravene vi fremmet til dette oppgjøret.

 •   Vi oppnådde 5,8 % økning på laveste trinn i minstelønnssatsene.
 •   Generelt tillegg til alle på kroner 2,- fra 1.4.2016.
 •   Forbedring i bilaget om dekning av etterutdanningen (YKB).
 •   Frontfagets løsning på pensjon, sykelønn, 1. og 17. mai.
 •   Matpengesatsen økes til 82,50 kroner.
 •   Utvalgsarbeid i tariffperioden for å se på kompetanse i bransjen.
 •   Utvalgsarbeid for å vurdere lønnssystemet for langtransportsjåfører.

Resultatet er anbefalt av Bransjerådet Gods. Leder Chris Rudi Lind mener at
resultatet som ble oppnådd, var det som var mulig å få til denne gangen.
Bransjerådet oppfordrer alle å stemme JA i uravstemningen.
Detaljer om helheten av meklingsresultatet vil bli redegjort for i
uravstemningsheftet som blir sendt ut i forbindelse med uravstemningen.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.
Hold deg oppdatert!!
Vi ber deg som medlem å følge med på sosiale medier som forbundets
nettsider (http://www.transportarbeider.no) og vår facebookside.