Nå kommer den nye loven mot lønnstyveri

For få dager siden kunne man lese denne artikkelen i FriFagbevegelse, og dette var godt nytt for oss alle. Endelig er det laget en egen paragraf i straffeloven som omhandler lønnstyveri.

Den som stjeler lønna fra sine ansatte, kan fra nyttår få opptil seks års fengsel.
Fra 1. januar er lønnstyveri forbudt og kan straffes med opptil seks års fengsel. Det har i og for seg lenge vært forbudt å stjele penger fra folk. Det har derfor også vært ulovlig at en arbeidsgiver stjeler lønn fra sine ansatte. Men i praksis har ingen arbeidsgiver blitt straffet for det.

Lønnstyveri har jo alltid vært ulovlig, men vi har ennå til gode å se noen bli straffet for dette, men nå er det i det minste et håp. Men, Lønnstyveri – hva er det? Fagforbundet skrev litt om dette for et par år siden. Men kort fortalt

Det foregår lønnstyveri når arbeidsgiver…

 • ikke betaler tarifflønn eller allmenngjort lønn.
 • ikke betaler inn obligatorisk/avtalefestet pensjon.
 • ikke sørger for lovpålagt yrkesskadeforsikring.
 • presser ansatte til å opptre som selvstendig næringsdrivende/kontraktører, og med det frasi seg rett til sykepenger, pensjon, overtidskompensasjon osv.
 • ikke betaler for alle arbeidede timer.
 • ikke betaler overtid.
 • ikke betaler lovfestet ferielønn.
 • pålegger arbeidstakere å arbeide i lovpålagte og ubetalte pauser.
 • pålegger arbeidstakere å jobbe ubetalt før og etter skift. Også kalt dugnad av noen norske arbeidsgivere.
 • ikke sørger for lov- og forskriftspålagt verne- og sikkerhetsutstyr.
 • konfiskerer tipspenger.
 • forlanger «payback», dvs. betale tarifflønn/allmenngjort lønn, men så forlanger at deler av lønnen blir tilbakebetalt til arbeidsgiver.
 • unnlater helt å betale ut lønn – eksempelvis til dagarbeidere.
 • benytter strategiske konkurser for å unngå å betale sine forpliktelser overfor arbeidstakere.

Og mye av dette er ting som mange av oss har opplevd, dog ofte i mindre utstrekning. Men fortsatt så er det lønnstyveri.

Søker man litt i lovdata, så finner man

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

og her kan man lese bl.a.

lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (Straffeloven) gjøres følgende endringer: 

Ny § 395 skal lyde:

§ 395.Lønnstyveri

Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. 

Ny § 396 skal lyde:

§ 396.Grovt lønnstyveri

Grovt lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har et systematisk eller organisert preg eller av andre grunner er særlig krenkende eller samfunnsskadelig.

Så er det bare å vente å se om noen snart griper sjansen og leverer inn en anmeldelse, så vi får se i praksis hvor mye disse endringene er verdt.

Tariffrevisjonen 2022

Da er vi samlet og klar for å planlegge neste års forhandlinger. En rekke tillitsvalgte samt Bransjerådet starter i dag møter på Gardermoen for å gå gjennom kravene fra kubber i hele Norge, og finne en prioritert rekkefølge på. Dette så Bransjerådet har litt å jobbe med og så Bransjerådet og vet hva som ønskes og forventes i bransjen.

Etter siste ukers skriverier i aviser er det vel liten tvil om hva som bør bli prioritet i år. Vi har etter mange år med forhandlinger fått lite i kroner og øre, og føler oss akterutseilt lønnsmessig. Vi har dog hatt andre kampsaker som har vært viktige, som vi har fått innført, som YKB dekket av arbeidsgiver, f.eks. Men nå bør lønn på blokken som sak nr 1.

Både NHO og NLF har jo nå uttrykt at lønn må opp, både for bedring av rekrutering og for å dempe bortfallet av utenlandske sjåfører som nå tjener såpass greit i sitt hjemland at mange av de nå reiser hjem. Og det er ikke tvil om at vi trenger mange sjåfører i årene framover, og det tar og tid å utdanne nye sjåfører. Viktigste virkemiddel her må jo da være at attraktiviteten økes, og det gjør man best med heving av lønn.

Så får vi se om NHO og NLF følger opp det de selv har sagt i høst ang at lønn må kraftig opp.

Driver TLF med misvisende info til nye medlemmer?

I et åpent spørsmål til TLF fra bransjerådet for godstransport hos Norsk Transportarbeiderforbund, setter de spørsmål om avtalen som TLF mener de skal forhandele fram for sine medlemmer.

 

Åpent spørsmål til Transport & Logistikkforbundet (TLF)

Vi observerer at dere nå er i ferd med å kreve tariffavtale med bedrifter der dere har fått medlemmer. Sågar opplyser dere om at dere tenker å sende krav om tariffavtale direkte til NLF dersom bedriften er medlem der. NLFs arbeidsgiverorganisasjon er som kjent part i (likelydende) landsomfattende overenskomst for godssjåfører, med LO/NTF og YS/YTF, med tilhørende hovedavtale. Det vil være umulig for NLF å inngå en annen landsomfattende overenskomst og hovedavtale på tvers av dette, da det vil stride mot det arbeidsrettslige ufravikelighetsprinsippet.

Samme lov åpner selvsagt for at en fagforening kan inngå tariffavtale med hver enkelt bedrift.
Slike direkteavtaler inngår også vi i NTF/YTF, i bedrifter som ikke er medlem i arbeidsgiverorganisasjoner. Det vi da gjør, er å inngå avtale om at det er godsavtalene med NLF/NHO Transport som gjøres gjeldende, og at de sentrale lønnsforhandlingene også omfatter direkteavtalen. På den måten har også medlemmene i direktebedrifter forslagsrett med tanke på krav til oppgjøret, og stemmerett etter forhandlingene.

Så lenge godsavtalene NTF/YTF og NHO Transport/NLF består, vil altså ikke TLF kunne få en landsomfattende tariffavtale med sentral forhandlingsrett.

Spørsmålet blir da;
Hvordan har TLF tenkt seg å forvalte disse avtalene som da altså må inngås med hver enkel bedrift?

Dere har da etter vårt syn tre muligheter:

 1. Forhandle med hver bedrift enkeltvis, for å endre satser og innhold i tariffavtalen. De ansatte på hver bedrift vil da ha mulighet til evt. arbeidskamp for å få gjennom sine krav.
 2. Dere kan overlate forhandlingene med hver bedrift til de respektive tillitsvalgte på hver bedrift.
 3. Dere kan ved inngåelse av avtalene bli enige med bedriften om at satser og andre endringer i tariffavtalen følger NTFs/YTFs lønnsoppgjør, og gjøres gjeldende dersom medlemmene i NTF og YTF gjennom uravstemning godtar lønnsoppgjøret. Dere må i så fall spesifikt unnta endringer som evt. kommer i våre bilag som omfatter AFP, Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og utviklingsfond.

Ser for øvrig på deres hjemmesider at dere også verver medlemmer, og da antagelig har planer om å tilby tariffavtale, innenfor bl.a. spedisjon og grossistvirksomheter. Har dere også der tenkt å la oss (LO/YS) forhandle om satser og rettigheter for deres medlemmer? Dere vil nemlig møte de samme utfordringene i forhold til en sentral avtale både hos NHO Logistikk og Transport, og hos Virke.

Vi mener det blir galt ovenfor potensielle medlemmer at TLF fremstår som en fagforening, med de premissene dere legger ved å «tilby arbeidsgiverne» en tariffavtale som i realiteten er en dumping av de etablerte avtalene med AFP ordning. Den etablerte AFP ordningen gir de ansatte i tariffbedrifter i overkant av 1 million i pensjon. Mens deres pensjonsordning vi gi en som er medlem hos dere i 20 år ca. 25000 kr. En tariffavtale som verken dere eller deres medlemmer vil kunne påvirke eller forhandle sentralt om. Både NTF og YTF lever godt med konkurranse, men med en tariffavtale uten AFP, vil TLF ikke kunne forvalte en landsomfattende tariffavtale, og langt mindre være i stand til å få gjennomslag for en bransjeavtale, som dere også tar til orde for.

 

Med hilsen
Bransjerådet for godstransport
Norsk Transportarbeiderforbund

Stort JA flertall til meklingsresultatet på godsavtalene

Medlemmene på godsavtalene med NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund har i uravstemningen etter forhandlinger og mekling, stemt klart JA til resultatet.

Det er et like klart JA flertall på begge avtalene.
Riksmekleren og arbeidsgiversiden er i dag blitt meddelt at NTF aksepterer meklingsresultatet på grunnlag av uravstemningen.

Transportarbeider.no

Resultatet NHO

Resultatet NLF

Uravstemning

Årets Tariffoppgjør har nå gått til Uravstemning.

Det fullstendige resultatet kan du lese i folderen som kan lastes ned fra siden her. Vi har lagt folderene for både Uravstemning – NLF og Uravstemning – NHO .

Forhandlingsresultatet er anbefalt av forhandlingsutvalget. (Bransjerådet for gods)

Du som medlem anbefales derfor å stemme ja til årets tariffoppgjør.

Slik deltar du i uravstemningen

Alle medlemmer i NTF som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt på grunnlag av Overenskomsten Godstransport – NLF (avtale 120) mellom NLF – LO/NTF har stemmerett og stemmeplikt.

FRIST ELEKTRONISK URAVSTEMNING

I årets uravstemning kan du også stemme elektronisk på PC eller mobiltelefon (sms).

Elektronisk avstemning i tidsrommet fra 22. juni til og med 4. juli kl. 24:00

Den elektroniske avstemningen er begrenset til de som var medlem per 22. juni 2016.

Nye medlemmer må stemme ved bruk av vedlagte stemmeseddel og merke konvolutten med medlemsnummer eller navn og sende den i vedlagte returkonvolutt til Norsk Transportarbeiderforbund.

Det er bare mulig å stemme en gang og å benytte en av avstemningsformene. Dersom det er stemt elektronisk vil den papirbaserte avstemningen bli forkasta.

Elektronisk avstemning

For å gjøre det må du:

 • gå inn på forbundets nettside: http://www.transportarbeider.no
 • åpne fana ”min side” og logge på med medlemsnummer og passord. Medlemsnummeret finner du på medlems-/LO favørkort eller på medlemsbladet ”Transportarbeideren”.(ta bare med tallene etter 96)
  Ved første gangs pålogging benyttes fødselsdato (dag/måned/år – ddmmåå). Du får beskjed om å opprette ditt eget passord.NB! Fyll ut manglende opplysninger på din side.
 • åpne ”fana” uravstemning og stem ”Ja” eller ”Nei” til årets resultat. (Kun medlemmer tilknyttet ovennevnte tariffavtale vil få tilgang til å stemme)
 • Dersom vi har registrert korrekt mobilnummer til deg, vil du få tilsendt en link, der du kan klikke deg inn å stemme direkte.
 • Du kan også bruke mobiltelefon ved å sende en SMS til telefonnummer 26112 med følgende kode:
  NTF (mellomrom) JA eller NEI (mellomrom) medlemsnummer (tallene etter 96) (mellomrom) fødselsdato (ddmmåå).Eksempel: NTF JA 123456 010112Etter at du har sendt sms til telefonnummer: 26112, vil du få en bekreftelse om at din stemme er registrert.Den elektroniske avstemmingen er gratis.

Avstemning ved bruk av vedlagte stemmeseddel:

FRIST MANUELL AVSTEMNING (STEMMESEDDEL)

Dersom du velger å stemme ved bruk av den vedlagte stemmeseddelen må den være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca. en uke.)

 • du skal stemme ved å krysse av JA eller NEI på stemmeseddelen bakerst i dette heftet. Avstemningen skal være hemmelig, og skal fortrinnsvis foregå på et medlemsmøte på arbeidsplassen etter forutgående informasjon om forhandlingsresultatet.
 • stemmeseddelen skal legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel” og deretter i den hvite konvolutten.
 • på baksiden av den hvite konvolutten SKAL du skrive medlemsnummer og/eller navn. Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet.
 • Dersom du har fått tilsendt materiellet hjem, skal stemmeseddelen legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel”, som deretter legges i den ferdigfrankerte og -adresserte returkonvolutten. På baksiden av returkonvolutten MÅ du skrive medlemsnummer og eller navn. Skriv tydelig (blokkbokstaver). Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet. Returkonvolutten legges i nærmes mulige postforsendelse.Stemmeseddelen må være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca en uke.)Vi anbefaler derfor at du stemmer elektronisk ved bruk av sms eller på ”Min side” på http://www.transportarbeider.no