Forslag til nasjonal plan for døgnhvileplasser

Høringssvar – Forslag til nasjonal plan for døgnhvileplasser

Vi viser til mottatte høring fra Statens vegvesen og har følgende kommentarer.

Innledning:

NTF har i en årrekke arbeidet med etablering av et landsomfattende nett av gode døgnhvileplasser for yrkestransportsjafører.

Siden den første store EU utvidelsen i 2004 har antallet utenlandske transportorer som kjører i Norge økt betydelig. Dette har selvsagt forsterket behovet utover eget nasjonalt behov for flere døgnhvileplasser.

Vi har sammen med andre bransjeorganisasjoner hatt et godt og langvarig samarbeid med Statens vegvesen rundt etablering av flere døgnhvileplasser i ulike deler av Norge.

Vi har ved flere anledninger uttrykt var frustrasjon i forhold til tidsaspektet for etableringer av gode døgnhvileplasser. Dette mener vi i stor grad har skyldtes manglende politisk vilje, mer en fagetatenes evne til etableringer. Vi er derfor godt fornøyd med at man nå har kunnet legge frem en nasjonal plan for døgnhvileplasser.

Konkrete innspill generelt

Vi har sendt ut planen med tilhørende dokumenter til våre lokalforeninger for uttalelse.

Innen fristens utløp er det kun Vestnorsk Transportarbeiderforening som har avgitt svar til oss. Vi velger derfor a sende med deres uttalelse som vedlegg til vårt svarbrev i saken.

Vestnorsk Transportarbeiderforening skriver blant annet at de ikke ønsker at bensinstasjoner brukes for å dekke opp behovet for pauseplasser. Prinsipielt er vi enig i deres syn pa dette, men vi aksepterer at det er nødvendig av hensyn til den totale kapasiteten og etableringer landet rundt.

Det er imidlertid viktig at de bensinstasjoner som benyttes til slike formal, kan gi et tilfredsstillende tilbud til service og forpleining for yrkestransportsjaførene.

Vi har også fått et konkret spørsmal fra vår forening i Rogaland som vi tar med i vårt dokument til dere:

«Trodde det var planlagt skikkelig anlegg på Harestad i Randaberg kommune nord for Stavanger i forbindelse med at ROGFAST blir bygget.

Kan du sjekke opp det?

E39 Sandnes/Stavanger – Rogaland Fo20 Primært i nærheten av Risavika. 85 km/120min (til Aksdal/Vag)»

For øvrig vil imidlertid påpeke viktigheten av at det blir satt av tilstrekkelig ressurser på alle nivå for å sikre at planen kan oppfylles slik den na er beskrevet i horingsnotatet.

Vi har i forbindelse med dette oppfordret våre lokalforeninger til å holde kontakt med Statens Vegvesen regionalt og øvrige interesseorganisasjoner i de aktuelle omradene, slik at man sikrer en god fremdrift i utbyggingen landet rundt.

Løsning for Alnabru

Det har i mange ar vært påpekt og fremkommet ønske fra hele bransjen om å få etablert en større døgnhvileplass for yrkestransporten i Alnabru omradet.

Hittil har dette vist seg a være vanskelig. Dette konkretiseres av høringsnotatet fra Statens vegvesen der det bla står følgende:

E6 Oslo Finnes det arealer pa Alnabru? Er dette en god lokalisering i forhold til andre målpunkter for tungtransporten i Oslo? Et annet alternativ kan være store døgn-hvileplasser inn mot Oslo fra nord (E6, – Kløfta….) og fra sør (E18, – Sjølyst……. ) i tillegg til E6 Taraldrud og E18 Nygårdskrysset.

Region øst bes vurdere dette nærmere.

55 km / 50 min (fra Alnabru til Ormlia)

 

Etter vårt syn er det ikke tilfredsstillende å sende sjåførene ut fra Alnabru etter at de har losset i Alnabruomradet.

De fleste har pa det nærmeste brukt opp kjøretiden ved ankomst til Alnabru, og bør slippe a bruke mer tid på å lete opp alternativer for å få tatt lovpålagt hvile.

Det er heller ingen god løsning å påvirke sjåførene til a stoppe for a ta lovpålagte pauser før de ankommer terminalen. Dette vil fort resultere i økt trafikk inn til terminalomradet totalt sett, med dertil større utfordringer for nærmiljøet i omradet.

Vi har tatt kontakt med NHO LT, NLF, YTF og LUKS. Dette er alle bransjeorganisasjoner som i likhet med oss har jobbet lenge med å finne en tilfredsstillende løsning i og rundt Alnabruomradet.

Vi vil derfor pa eget initiativ sammen med disse bransjeorganisasjonene forsøke å sette ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for hvileplass ved Alnabruområdet.

Vi håper selvsagt på å videreføre vårt gode samarbeid med Statens vegvesen også i rundt dette spørsmålet.

Utover dette har vi ingen flere kommentarer til høringen på dette tidspunkt.

Vi tar selvsagt høyde for a drøfte eventuelle innspill som måtte komme fra de øvrige høringsinstansene i denne høringen.

Med hilsen

Norsk Transportarbeiderforbund

 

 

Dag-Einar Sivertsen                                                                                Geir Kvam

 


GODSUTVALGET – Hordaland

 

Innspill høringsuttalelse døgnhvileplasser

 

Vi i godsutvalget har sett på forslaget for døgnhvileplasser som er sendt ut fra Statens vegvesen

Det vi ser er at det er kommet en stor satsning for å få på plass dette, noe vi ser på som veldig positivt.

De innspill vi ønsker å komme med på denne er følgende.

  • Det bør komme på plass en døgnhvileplass vest for Bergen, vi mener det er nok av plasser å kunne få dette etablert.
  • Er det mere en 30 min å kjøre til neste hvileplass bør denne plassen ha en standard på minimum 15 oppstillingsplasser for å kunne være en godkjent hvileplass.
  • Det bør utarbeides merking av plassene som viser om det er toalett/dusj og mat tilgjengelig på alle døgnhvileplasser og at det ikke er tillat for andre å parkere her.

Vi ser også i forslaget at veidirektoratet viser til at pauseplasser skal dekkes opp med blant annet bensinstasjoner. Dette er noe vi er sterkt imot og fraråder på det sterkeste at dette blir benyttet i et høringsbrev.

Sjåfører bør og skal ha rett på å kunne kjøpe eller lage seg sunn mat, og vi mener at bensinstasjoner ikke dekker dette behovet. Der det er bensinstasjoner som kan tilby et sundt alternativ kan dette merkes som pauseplass. Men vi mener at dette bør stilles sterke kriterier til for at dette kan godtas

 

Nils Bjarte Sæle

 

Romerikes Blad i et Nøtteskall , Sensurerer leserinlegg !

http://www.rb.no/…/veinettet-er-for-alle-et-s…/o/5-43-377910

Men , Så lenge de ikke vil publisere dette offentlig så lesere over hele landet kan se det så publiseres det helt fritt og Gratis her og håper det vil bli sett av mange !

Her er inlegget Usensurert!

——–

Jan Høiback Det var dette jeg skrev og som de ikke vil legge på samme side som deres journalist fikk stå fram åpent for å kaste dritt om lastebilsjåfører: E6 – lastebiler og forbikjøringer – et svar til Nina Syvderud Skyrud
Journalist Nina Syvderud Skyrud skrev for et par dager siden en artikkel med overskriften «Få dem vekk fra venstrefeltet på E6» en artikkel som gikk til frontalangrep på en hel yrkesgruppe og som la all skyld for forsinkelser på E6 på tungbiltrafikken. Den artikkelen inneholdt så mye faktafeil og mistolkning av trafikkreglene at den ikke kan stå uimotsagt.
Hun påstår at lastebiler som foretar forbikjøringer skaper kø, Det er feil, lastebilene foretar forbikjøringer for å unngå køen som er dannet i høyre felt. Det Journalisten egentlig skriver, men som hun bruker andre ord for, er at hun tydeligvis mener at det er ok at det er saktegående kø i høyrefelt så lenge folk holder seg unna venstre felt for der skal hun kunne kjøre i 110 hele tiden. Som begrunnelse er hun frekk nok til å trekke fram paragraf 3 i vegtrafikkloven som ifølge henne betyr at det er forbudt å sperre venstre felt ved å kjøre langsommere enn 110. Paragraf 3 i vegtrafikkloven sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom sa det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» Den sier at ALLE skal ferdes hensynsfullt og være varsom så det ikke oppstår fare. Det å kreve at alle andre holder seg vekk slik at en selv uhindret til enhver tid kan holde maks tillatt hastighet er da ikke å ferdes hensynsfullt og å være varsom slik at fare ikke oppstår. Jeg må si at den tolkning journalisten står for i sin artikkel mildt sagt viser en egoisme i trafikken og en totalt fraværende evne til åselv ta hensyn til andre trafikanter og å være varsom.
Nin Syvderud Skyrud prøver så å legitimere sitt syn ved å vise til praksis i utlandet. Tyskland er det land hun trekker frem og viser til at det der er vanlig at det er forbudt med lastebiler i venstre felt. Dette er korrekt, men Nina Syvderud Skyrud glemmer det faktum at der dette forbudet gjelde i Tyskland er det enten tidsbegrenset til å gjelde i rushtiden rundt store byer som f.eks i området rundt Bremen. Andre steder gjelder forbudet fordi det er 3 felt i hver retning slik at forbudet IKKE fratar lastebilene mulighet for forbikjøringer, f.eks i Hannoverområdet. Der hvor det er lange stigninger som gjør at lastebiler går unormalt langsomt er det også slike forbud, f.eks i Kasselområdet. En annen ting som Nina Syvderud Skyrud ikke nevner, enten av uvitenhet eller fordi det ikke passer inn i hennes argumentasjon er at på de strekninger hvor disse forbud gjelder i Tyskland er det enten fri fart for personbiler eller en fartsgrense som er langt høyere enn den norske på 110. Det er klart at ved hastigheter over f.eks 150 km/t blir hastighetsforskejllen mellom personbiler og lastebiler så stor at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner hvis venstre felt er blokkert av en lastebil i 80-90 km/t. Dette problemet er tilnærmet ikke tilstede hvis en normalt oppegående og våken sjåfør kjører i 110km/t. Det å trekke sammenligninger mellom Tyske og Norske veger og hastigheter og bruke det som argument mot en hel yrkesgruppe er totalt skivebom og en oppnår da ikke annet enn å avsløre sin egen egoistiske og stressede oppførsel i trafikken. Egoistisk og stresset oppførsel i trafikken er i et hvert fall ikke en oppførsel som er i samsvar med intensjonene i teksten i vegtrafikklovens paragraf 3.
Slik jeg tolker journalistens artikkel tror hun at 110 km/t er en påbudt minstefart i venstre felt, alle som ikke kan holde denne farten skal holde seg vekk. Mitt spørsmål til henne blir da: Hvilken hastighet skal være minimum i høyre felt? Skal vi foreslå 80 km/t som er fartsgrensen for lastebiler, eller skal vi foreslå 60Km/t som er fartsgrensen for personbil med henger uten bremser. Eller skal vi foreslå 70 km/t som er den hastigheten mang el-bilister med rekkeviddeangst foretrekker?
Nina Syvderud Skyrud bør snarest mulig innse at det norske vegnettet er for alle og at alle skal ta hensyn til hverandre. Riktignok er det enkelte kjøretøy som holder en så lav hastghet at de ikke har noe på en veg med 110 grense å gjøre, f.eks mopeder og traktorer at det nok kunne være på sin plass og påby en viss minstefart for å kunne bevege seg på en felts motorveg. En slik minstefart bør nok vurderes , men den må settes slik at den ikke ekskludere alle som ikke er stresset og har dårlig tid.
Vi kommer mange ganger fortere frem hvis vi tar hensyn til hverandre og hjelper hverandre i trafikken. Noe av det viktigste man kan gjøre er å lette litt på gasspedalen hvis man blir forbikjørt slik at forbikjøringstiden blir så kort som praktisk mulig. Samt at man sørger for å gi tegn i god tid før man foretar en manøver som kan tenkes å influere andres kjøremønster.

Avslutningsvis ønskes alle trafikanter, store og små en sikker og behagelig tur på våre veger
MVH
Jan Høiback
Formann
Truckers International Association Norge