Ikke gi fra deg førerkortet frivillig

Politiet har av en eller annen grunn en enorm iver etter å inndra førerkort, og ofte er dette for bagatellmessige forhold hvor den som mister førerkortet ikke engang er skyld i hendelsen. Virker ofte som det spesielt gjelder yrkessjåfører. Kjenner til flere episoder hvor en yrkessjåfører er blitt PÅKJØRT av kjøretøy som ikke har holdt sin vikeplikt, og fått rutinemessig inndratt førerkortet sitt, som politiet så fint sier det. Så her har vi et par ting å kikke litt nærmere på…

Først så vil jeg se litt på en ting enkelte hardnakket hevder:

«Politiet har IKKE lov eller myndighet til å inndra førerkortet. Det er det bare Statens Vegvesen som har myndighet til.»

Det er jo direkte feil, for politiet har all rett og myndighet til å inndra førerkort. Det er såklart regler for dette. Politiet kan KUN inndra førerkortet midlertidig, dvs inntil en eventuell etterforskning er fullført. Dette ligger hjemlet i Vegtrafikklovens § 33. Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv. 3. ledd

3. Finner politiet at fører eller eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådigheten over motorvognen med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra ham. Spørsmålet om å opprettholde midlertidig tilbakekall av føreretten og beslaget skal snarest mulig forelegges for en tjenestemann som hører til påtalemyndigheten. Beslutningen skal være skriftlig. Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten til avgjørelse.

Så politiet har altså tillatelse og myndighet til å frata deg førerkortet. I hvertfall midlertidig. Så kommer du ut for den situasjonen står du jo overfor 2 valg. Samtykke eller ikke samtykke til inndragelse av førerkort. Og her er det store forskjeller på hvordan saken behandles etter dette, og ikke minst hvor lang tid det tar før du har lappen tilbake.

Samtykker du til inndragelse av førerkort så samtykker du i realiteten samtidig til å gå uten førerkort i 6 mnd, for da vil politiet bare legge saken neders i en bunke med saker de har god tid til å bli ferdig med. Og etter 6 mnd får du gjerne førerkort tilbake med beskjed om at saken henlegges enten som intet straffbart forhold eller etter beviset stilling og uansett gjerne en begrunnelse som sier at førerkortet ditt skulle aldri vært tatt i første rekke. Men du har jo samtykket, så da er det for politiet en helt grei sak å bruke tid på.
Samtykker du IKKE må politiet overlate saken til Tingretten som må avsi en dom innen 3 uker, og er ikke politiet ferdig med å behandle saken så er førerkortet uansett tilbake innen 3 uker om ikke domstolen sier noe annet.
Har du vært så dum å samtykke, men angrer i ettertid, så er det mulig å trekke tilbake samtykke.

En annen sak er det som Politiet kaller «rutinemessig beslag». Dette er noe som i realiteten bryter med norsk lov, da det ikke er hjemlet noe sted at det skal taes rutinemessige beslag av førerkort. I Riksadvokatens Rundskriv 3/2009 står det skrevet:

Kravet om «skjellig grunn til mistanke» innebærer at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at mistenkte har begått et straffbart forhold som kan medføre tap av føreretten. Vurderingen må skje på grunnlag av bevissituasjonen på avgjørelsestidspunktet. Såkalte «rutinemessige beslag» av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og skal ikke forekomme. Det må alltid vurderes konkret om lovens vilkår er oppfylt, og riksadvokaten understreker politimesterens ansvar for at også personell i ordinær ordens- og trafikktjeneste har korrekt regelforståelse.

Og med et slikt krav fra Riksadvokaten, så er det soleklart at man skal alltid nekte samtykke til inndragelse av førerkort. Og dette er en anbefaling som og kommer fra Norsk Transportarbeiderforbund og fra Norges Lastebileier-forbund. Kommer du ut for en situasjon der Politiet ønsker beslag, så nekter du og kontakter forbundet snarest for juridisk bistand.

Å håpe på at det hjelper at man er yrkessjåfør, så har Høyesterett allerede uttalt seg i tidligere saker om slike forhold. Her er utdrag fra Rettstidende 2005 s 641:

”Forsvareren har også anført at tap av føreretten vil ramme domfelte uforholdmessig hardt. Han er drosjeeier, forsørger ektefelle og to barn og har betydelig gjeld. Domfelte har ikke mulighet til å skaffe seg inntekter på annen måte. Forsvarer har blant annet vist til vegtrafikkloven §33 nr. 1 siste ledd og forskriften §1-3. Lagmannsretten uttalte:

« Til dette bemerker lagmannsretten at det spesielt for yrkessjåfører må stilles særlige krav til aktsomhetsnivået i trafikken. Det vil gjelde generelt at alle yrkessjåfører, på samme måte som andre som er avhengige av bil i sitt yrke, vil bli rammet hardt dersom de må la bilen stå. Det har ikke vært hensikten bak regelverket at yrkessjåfører skal nyte godt av kortere tapstid enn andre som ikke er avhengig av bilen til daglig, og det kan ikke sees at As situasjon er vesentlig annerledes enn for andre yrkessjåfører. Virkningen er ikke mer byrdefull enn for andre yrkessjåfører som blir utsatt for tap av førerett, og det kan ikke sees å foreligge slike særdeles formildende omstendigheter som er omtalt i vegtrafikkloven §33 nr. 1 sjette ledd. Også her må hensynet til trafikksikkerheten og den alminnelige lovlydighet være utslagsgivende. »

(28) Jeg er her i det vesentlige enig i lagmannsrettens begrunnelse, og slutter meg til at det ikke er grunnlag for å gå under minstetiden etter §33 nr. 1 sjette ledd.”

Det burde jo ikke vært sånn, men på den annen side så er vel tanken at vi er proffesjonelle og burde te oss deretter.

Så derfor, om uhellet er ute, hva gjør man da? jeg vet i hvertfall at mitt førerkort skal ingen få ta. Det skal en domstol få avgjøre. Jeg ringer advokat på stedet og nekter enhver inndragelse.

Og skulle du likevel slite og førerkort blir indratt, så er dette retningslinjene hentet fra Tapsforskriften

§ 2-5.Trafikkfarlige forseelser
Ileggelse av straff etter vegtrafikkloven § 3 første ledd, gir grunnlag for tap av førerett dersom forholdet eller adferden har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått. Tapsperioden fastsettes etter nedenstående bestemmelser i punktene 1 til 15. Også andre typer overtredelser av vegtrafikkoven § 3 første ledd kan gi grunnlag for tap av førerett.

1. Forbikjøring
Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring i forbindelse med forbikjøring som har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av førerett fastsettes fra 9 til 12 måneder. På samme måte fastsettes tapsperioden ved forbikjøring som har fremstått som særlig hensynsløs eller aggressiv, som f.eks. ved køkjøring.

2. Vikeplikt, påkjørsel bakfra
Ved ileggelse av straff for overtredelse av reglene om vikeplikt eller reglene om stans foran hindring, jf. trafikkreglene § 7 og § 13 nr. 1, bør perioden for tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder, dersom overtredelsen har ført til trafikkuhell med mindre omfattende personskader og/eller omfattende materielle skader, eller til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått.

3. Utforkjøringer
Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring, eventuelt kombinert med for høy hastighet etter forholdene, og denne har medført utforkjøring, bør tap av førerett fastsettes fra 6 til 12 måneder.

4. Kjøring mot rødt lys
Blir person med førerett ilagt straff for kjøring mot rødt lys, bør perioden for tap av førerett fastsettes til minst 6 måneder, når kjøringen har medført trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller der slike skader lett kunne ha oppstått.
Tap av førerett inntil 6 måneder vurderes overfor person med førerett som er ilagt straff for å ha passert stopplinje etter at det er skiftet til rødt lys og har fortsatt gjennom krysset, slik at kryssende trafikk på grønt lys har måttet vike eller stanse eller foreta nødmanøver for å unngå sammenstøt. På tilsvarende måte forholdes det når fører av motorvogn i stor fart har akselerert frem mot krysset mot rødt lys.

5. Fotgjengerfelt
Er person med førerett ilagt straff for ikke å ha overholdt vikeplikt overfor person i fotgjengerfelt og det har oppstått personskade eller slik skade lett kunne ha oppstått, bør tap av føreretten fastsettes til minst 6 måneder.

6. Rundkjøring
Er person med førerett ilagt straff for i rundkjøring å ha kjørt i strid med påbudt kjøreretning, bør tap av førerett fastsettes for minst 3 måneder.
Har slik kjøring ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tapsperioden fastsettes til minst 6 måneder.

7. Avstand til forankjørende
Ved ileggelse av straff for overtredelse av trafikkreglene § 5 nr. 3 bør tap av førerett hos fører av motorvogn, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på henholdsvis 0,5 sekund eller mindre, eller 1 sekund eller mindre, fastsettes i henhold til nedenstående tabell:

Kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg:
Tidsavstand 0,50 sekund til 0,30 sekund: 3 til 6 måneder
Tidsavstand 0,29 sekund til 0,00 sekund: Over 6 måneder

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg:
Tidsavstand 1,00 sekund til 0,50 sekund: 3 til 6 måneder
Tidsavstand 0,49 sekund til 0,00 sekund: Over 6 måneder
Bestemmelsene forutsetter gunstige kjøreforhold med normal trafikk og at det kjøres med gode dekk på tørr, bar vei. Ved avgjørelsen legges også vekt på den tilbakelagte distanse under overtredelsen. Lengre tapsperiode bør fastsettes når det har vært glatt føre eller vanskelige kjøreforhold for øvrig.

8. Bruk av mobiltelefon under kjøring
Har bruk av mobiltelefon funnet sted i strid med forskrift av 17. desember 1999 nr. 1309 under forbikjøring som nevnt i § 2-5 pkt. 1, tas overtredelsen i betraktning som en skjerpende omstendighet ved fastsettelse av tap av føreretten.
Det samme gjelder dersom den ulovlige bruk av mobiltelefon har vært medvirkende årsak til overtredelser som nevnt i § 2-5 punktene 2 til 6. I de tilfelle mobiltelefonen er fast montert i henhold til ovennevnte forskrift, vil retningslinjene i første ledd også komme til anvendelse dersom bruken av mobiltelefonen har medført redusert aktsomhet, jf. vegtrafikkloven § 3.

9. Bruk av radio, cd- og kassettspiller mv.
Har bruk av radio, cd- eller kassettspiller mv. under kjøring medført nedsatt aktsomhet slik at oppmerksomheten i uforsvarlig grad har vært rettet mot bruken av apparatene, med den følge at trafikkuhell eller farlig situasjon oppstod, kommer retningslinjene i § 2-5 punkt 8 til anvendelse.

10. Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring
Er person med førerett ilagt straff for skrensing og andre former for hensynsløs kjøring eller bruk av motorvogn jf. vegtrafikkloven § 3 første ledd, som for eksempel «burnout» på vei eller på områder som torv, plasser mv. hvor kjøringen har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

11. Vegtrafikkloven § 21
Er person med førerett ilagt straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 21 ved at han har sovnet under føring av motorvogn, med den følge at det har oppstått trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av føreretten fastsettes til minst 6 måneder.

12. Nedsatt sikt, § 1-3 i forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy
Er fører av motorvogn ilagt straff for føring av kjøretøy hvor sikten forover og til sidene var sterkt begrenset på grunn av snø, is, dugg og lignende, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

13. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen vegtransport

Art. 6. Kjøretid
Nr. 1 første ledd: Den totale kjøretiden mellom to døgnhviler eller mellom en døgnhvil og en ukehvil («daglig kjøretid»), skal ikke overstige 9 timer. Den kan i løpet av en uke likevel utvides to ganger til 10 timer.
Ved ileggelse av straff for overtredelse av art. 6 hvor den daglige kjøretid overstiger 14 timer, bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder.

Art. 7. Pause i kjøringen
Pkt. 1
Etter 4 1/2 times kjøring skal føreren ta en pause på minst 45 minutter dersom han ikke påbegynner hviletid.

Pkt. 2
Denne pausen kan erstattes av pauser på minst 15 minutter hver fordelt på kjøretiden eller umiddelbart etter denne på en slik måte at bestemmelsene i nr. 1 overholdes.
Ved ileggelse av straff for å ha kjørt mer enn 9 timer uten pauser som beskrevet, og hvor pausene til sammen er under 30 minutter, bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder.

Art 8. Døgnhvil

Pkt. 1: I løpet av hver 24-timersperiode skal føreren ha en døgnhvil på minst 11 sammenhengende timer som kan reduseres til minst 9 sammenhengende timer høyst tre ganger i løpet av en uke, forutsatt at en tilsvarende hviletid gis som kompensasjon før utløpet av den etterfølgende uke.
På dager hviletiden ikke reduseres i samsvar med første ledd, kan den tas i to eller tre atskilte perioder i løpet av 24-timersperioden, og en av dem skal være på minst åtte sammenhengende timer. I såfall skal hviletiden økes til minst 12 timer.

Pkt. 2: Når et kjøretøy er bemannet med minst to førere, skal hver fører i løpet av enhver 30-timersperiode ha en hviletid på minst åtte sammenhengende timer. Døgnhvil kan tas i kjøretøyet, dersom det har køye og står stille.
Ved ileggelse av straff for å ha hatt mindre enn 4 timer sammenhengende døgnhvil bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder.
Ved ileggelse av straff for flere overtredelser i løpet av kortere tid av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som enkeltvis ikke ville medført tap av førerett, bør tapsperioden fastsettes som ovenfor nevnt. Ved ileggelse av straff for grovere tilfelle av overtredelse av hviletidsbestemmelsene i art. 7 og 8 bør tap av førerett fastsettes for lengre periode.

Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vegtransport

Art. 15. Bruk av fartsskriver
Er sjåfør ilagt straff for mangelfull utfylling av diagramskive, bruk av uleselig skive, unnlatelse av å skifte skive eller for helt å unnlate innsetting av skive, bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 6 måneder.

14. Sikring av gods, utstikkende gods, transport av farlig gods
Sikring av gods: Er person med førerett ilagt straff for å ha transportert gods som ikke har vært forsvarlig sikret mot å falle av eller mot forskyvning, jf. § 3-3 i forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, og overtredelsen har ført til trafikkuhell med personskader eller omfattende materielle skader, eller når slike skader lett kunne ha oppstått under transporten, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.
Har den mangelfulle sikringen av godset ført til ulykke med dødsfølge eller alvorlige personskader, bør perioden for tap av førerett fastsettes for lengre tid, jf. § 2-4.
Utstikkende gods: Er person med førerett ilagt straff for ikke å ha merket utstikkende gods i kjøretøyets lengde- eller sideretning i samsvar med reglene i § 3-4 i ovennevnte forskrift om bruk av kjøretøy, med skader eller dødsfølge som nevnt i første og annet ledd, bør tap av førerett fastsettes på samme måte.
Transport av farlige stoffer mv.: Er person med førerett ilagt straff for transport av farlige stoffer, væsker og gass som ikke har vært forskriftsmessig sikret, slik at lekkasje har funnet sted eller lett kunne ha inntruffet, jf. forskrift av 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.
Varsling av brannvesen: Er person med førerett ilagt straff for ikke straks å ha varslet brannvesen i medhold av § 2-5 i den forannevnte forskrift om transport av farlig gods, etter at uhell er oppstått ved transport av farlig gods, og det er fare for lekkasje eller det er skade på tank, emballasje m.m., bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.

15. Tekniske mangler, overlasting mv.
Tap av førerett bør fastsettes til minst 3 måneder når det ved kjøretøyet er påvist feil eller mangler som innebærer vesentlig fare for trafikksikkerheten, og vedkommende er ilagt straff fordi han var eller burde ha vært klar over manglene og til tross for dette har brukt kjøretøyet.
Grunnlag for tap av førerett vil bl.a. være kjøring med sterkt slitte dekk, mangelfulle bremser og andre grove tekniske mangler. Videre foretas tilsvarende tap av førerett når det over en lengre strekning har vært kjørt i mørke helt uten lys. Det samme gjelder når kjøretøyet som følge av overlasting er blitt åpenbart trafikkfarlig.

16. Trimming
Er innehaver av mopedførerbevis eller førerkort ilagt straff for gjentatte ganger å ha kjørt motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endringer som øker den maksimale hastighet eller ytelse i strid med vegtrafikkloven § 13 femte ledd, bør tap av føreretten fastsettes til minst 3 måneder.

Så kjør pent, for det er jakt på førerkort langs veiene. Og havner du i trøbbel så ikke godta inndragelse og ring advokat og forbund. Og husk å smile. 🙂

Og havner jeg i denne situasjonen og mister urettmessig førerkort, så vil jeg og gå til erstatningssøksmål både mot politidistrikt og tjenestemann… 😉

Kilder:

Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Førerkortbeslag
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Riksadvokatens Rundskriv 3/2009
Nekter sjåførene å gi fra seg førerkortet

Reklame

41 kommentarer om “Ikke gi fra deg førerkortet frivillig

 1. Interessant! Dette var jeg ikke klar over. Men har undersøkt det litt og det stemmer ikke at»Samtykker du IKKE må politiet overlate saken til Tingretten som må avsi en dom innen 3 uker, og er ikke politiet ferdig med å behandle saken så er førerkortet uansett tilbake innen 3 uker om ikke domstolen sier noe annet.»

  Loven sier «Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten til avgjørelse.» Altså det er nok å ha sendt den over. Tingretten må ikke behandle innen 3 uker. Men for all del ikke gi samtykke til inndragelse av førerkort 🙂

  Likt av 2 personer

  1. Hvis tingretten IKKE har TATT STILLING til saken innen 4uker så kan du kreve førerkortet tilbake fram til eventuell dom. Dette fikk jeg vite gjennom min advokat, som er en av de beste i norge når det kommer til førerkort saker. Å jaggu hadde han rett idet, politiet ble meget sure når de måtte gi det tilbake å! 😂😂👍👍👍

   Likt av 1 person

   1. du skrev 4 uker, men skal nok være 3 uker. Og ja – politiadvokatene blir ofte lite fornøyde når de må gi tilbake sertifikatet. Om enn bare midlertidig.

    Sidenote: Når mitt sertifikat røk for noen år tilbake, så fikk jeg det tilbake etter 3 uker ved å selv møte opp på stasjonen og kreve det. Null problem. Gikk så 2 mnd før domsavsigelse kom i posten, og der var jeg idømt tap av førerrett i X mnd. Det stod derimot INGENTING om at jeg fysisk måtte levere inn sertifikatet, så jeg la det i kommoden hjemme. 2 mnd etter det igjen får jeg telefon om at jeg har med å snaske meg på stasjonen for å levere sertifikatet slik at straffeperioden kunne starte. Måtte inn med jurist for å få godskrevet de 2 mnd jeg hadde vært fotgjenger… Vær OBS på det.

    Liker

  2. Les om igjen: » må spm innen 3 uker oversendes tingretten til AVGJØRELSE» – så her ligger en klausul som tilsier at avgjørelsen må taes innen tidsrammens frist utgår.

   Liker

  3. Politiet tok mitt førerkort en gang for noe småtteri, jeg visste ikke bedre og lot dem få det da de spurte om jeg samtykket. Neste dag fikk jeg råd om å hente det snarest da politiet ikke hadde rett til å ta det, og at etter en mnd ville det bli vanskeligere å få det tilbake – av en merkelig paragraf som politiet alltid bruker. Da ga de det motvillig tilbake til meg.

   Liker

 2. Dette var en virkelig konstruktiv og positiv holdning ovenfor myndigheter. Jeg hadde en forståelse for at man vokste fra seg trassalderen og ble voksen men jammen tok jeg feil

  Liker

 3. Litt viktig å bruke korrekte begreper her. Politiet inndrar aldri et førerkort. Inndragelse er det vegtrafikkmyndighetene som gjør.
  Det politiet kan gjøre er midlertidig og kalles et beslag. Ta beslag i førerkort kan politiet gjøre på stedet.

  Liker

 4. Om noen du kjenner blir drept eller voldtatt så håper jeg ihvertfall du er fornøyd med at politiet bruker ressursene sine på deg, fordi du ikke samtykket et usselt førerkort. Å si at man konsekvent ikke skal samtykke et beslag er som å konsekvent nekte alle anklagelser for forbrytelser. Ikke alltid det lønner seg vettu.

  Liker

  1. @Åsmund
   E d bare marg du har i skalln? Trukke du heilt veit korsn etatan i politiet fungere og korsn ressursfordelinga e, for d der e d teiteste æ har læst. Politiet har en jobb å gjøre, og skulle de ikke ha ressursa til å håndtere det så e d nåkka klinkaness galt me heile forbanna politietaten i Norge. Loven sir klart og tydelig at man kan nekte, også skal du begynne å moralisere valg på grunnlag av potensielle drap og voldtekt? E d en liten moralist ute å går her? kanskje basert på litt fordomma? D kan virke slik, men ka vet vell æ. Når e d blitt sånn at man ikke kan nekte anklagelser fra politiet? Hmmm? ka e d egentli du mene me d du sei?
   «Å si at man konsekvent ikke skal samtykke et beslag er som å konsekvent nekte alle anklagelser for forbrytelser. Ikke alltid det lønner seg vettu»
   Ærlig talt, man e uskyldi t d motsatte e bevist hete d, men desværre e d blitt en trend blant politistatan i vesten å snu om på d: «Du e skyldig til d motsatte e bevist». Sånn fungere samfunne vårt i dag. Og d e slike som dæ som gjør at politiet har for mye maktmissbruk. Den generelle mannen i gata har ikke peiling på sine rettigheta i detta landet, og d veit purken godt. Så dæm prøve sæ på alt.

   For eksempel: første gang æ blei stoppa i blåsekontroll, en gretten gammel betjent gjor d ikke akkurat t et hyggelig førstemøte me purken. Først så prestere han å sei at d lokta alkohol i biln. D stilte æ mæ ganske uforståaness t, men æ blåste grønt og alt va vellstand tænkte æ. Neida, så bynne han å pushe på mæ at han syns han så æ satt å snakka i mobiln mens æ kjørte og at han sku snakke me kollegaen sin. Æ veste me en gang ka han va på jakt etter: penger i statskassa og en eventuell inndragelse. Æ visste fint æ ikkje hadde snakka i nå mobil mens dem vinka mæ inn. Så æ nækta jo me en gang selvfølgelig. Og sa at me mindre han hadde konkrete bevis så kjøre æ bare videre for d her har æ ikkje ti t. Mens han gikk t kollegaen sin så kjørte æ bare og sa at skulle d dokke opp bevis på nå mirakuløst vis så får dæm bare ta å ringe mæ. Så ropte æ hade og lykke til me bøtern på en litt ironisk måte. Dæm så litt forfjamsa ut, men ka dæm sku gjør? Hive sæ i biln me blålys etter mæ?

   Et anna eksempel e når æ sku kjøre fløttelass t dær æ sku bynne å studere. Æ blei stoppa i rutinekontroll. Det va en politibetjent og to aspiranta på «opplæring». Bit mærke i ordet «opplæring». Okey? Greit. On to the story: betjentn mente æ hadde overstegge totalvekta på biln og at æ brukte feil hænger sia æ ikkje hadde BE på førerkorte. Han innsisterte på å gi mæ bot og at æ måtte sætte igjenn hængern så dæm kunne veie den i ættertid. Så her tente æ på alle pluggan og sporte om d her e russland? (me glimt av saftige nordnorske ord) For han har ingen skjellig grunn t å gje mæ bot og be mæ sætte hengern igjenn FØR de har målt vekta. Æ sporte om d e sånn hær dæm driv å lære aspirantan sine t, å missbruke makta. Æ sa at me mindre han hadde vekt her på stedet så kan æ i grunn kjøre videre. Æ argumenterte me at biln bare veide 1.2 tonn og at hengern ikke har lov å veie mer enn 750 kilo sia d e en hænger som ikkje har bræmsa og e ment for klasse B kjøring. Og me d æ hadde på hængern: no way at d veide mer enn 750kg for d va en ganske liten hænger. Sia hængern ikkje hadde bræmsa så tok æ litt forholdsregla siden æ ikke kunne veie hængern (hadde måtte kjørt to timer motsatt vei for å få veid hengern ved nærmeste vekt). Vet du ka betjenten så gjorde? Han begynte å kværrulere på reglan. Yepp… Æ sa at han va ikke mye t politi når han ikke en gang kan reglan. Så det ente me at han tok kontakt me sentralen og fikk bekrefta d æ hadde sagt. Æ kunne se nederlaget i øyan t betjenten at d va ikke slik han hadde sett for sæ at d her sku gå. Så æ sa at me mindre han kunne veie mæ hær og nå, så sætt æ mæ i biln og kjøre videre for æ har flere tura å kjøre og vil gjærne bli færdi i dag. Så dæm tusla sæ bort t biln og sånn endte d.

   Så her kan du se korsn ressursan dine blir brukt istedefor de her drapan og voldtektan du snakke om som ikke skjedde den dagen… Du har missforstått prinsippet bak beredskap i politiet. Du får sei t de her politibetjentan at dæm får fan mæ bynne å bruke tia si på nå anna. Slik som mord og voldtekter. Makan t tøys.

   Liker

 5. Nå er det vel ikke slik at førerkortbeslag og drapsetterforskning tillegges samme avdeling, så ressursbruken internt blir jo en helt annen sak. Men når det er nevnt er det en ganske bastant påstand å gå ut med at man som yrkessjåfør er rette person til å avgjøre hvorvidt et beslag er rettmessig eller ei. Mener du å si at politiet konstant er på jakt etter å konfiskere førerkort, og at du uavhengig av skyldsspørsmål nekter, eller er det bare jeg som har fått for meg at du ser verden i svart-hvitt?

  Liker

 6. Hej. Kan politiet i Norge tilbageholde chaufførkortet også efter en ulykke hvor lastbilen bliver knust og chaufføren kommer på sygehuset og ikke kommer tilbage til bilen.

  Liker

 7. Ved mistanke om brudd på veitrafikk loven vil Politiet alltid stille deg spørsmål om du samtykker til midlertidi indrakelse av førerkort. svarer du ja så må man vente til det foreligger en påtale avgjørelse. Det er tingretten som bestemmer hvor lenge du mister fører retten til motorvogn. I de fleste tilfeller så er en tilståelses dom det beste. Snakker av erfaring

  Liker

 8. Politiet tar førerkortet på mange filleting.for å få ned oppklaringsprosenten på andre saker som tar lenger tid å etterforske.bilistene må lide som vanlig.var en yrkessjåfør som sa att politiet har ikke lov til å ta førerkortet ut av hånda di engang.uten å spøre om lov.så i grunn kan man bare vise det fram i sideruta,og legge det tilbake.hehe.

  Liker

 9. Ble nettopp fratatt førerkortet for å ha kjørt i 86 i 60 sone var på på landevei med bø på begge kanter av veien og god sikt. , politiet sa eg kunne forvente tre måneder inndragning, men kunne få 6 månader. eg samtykket at eg hadde kjørt for fort, vil jeg ikke tene på å være enkel og ikkje lage ekstra arbeid For dem? Har ikke noen prikker fra før, aldri blitt tatt i fartskontroll før. Hatt sertifikatet i 4 år. Noen som har erfaring med samme situasjon som kan gje meg et hint om hva jeg kan forvente?

  Liker

  1. Jo absolutt. Hvis du samtykker i beslag begynner tapstiden å rulle fra den dagen førerkortet er tatt i beslag.

   Samtykker du ikke i beslag, så begynner ikke tapstiden å rulle før tingretten har avgjort om beslaget opprettholdes.

   Utrolig mye tåpelige påstander i denne artikkelen som er direkte feil. Forfatteren blander mellom beslag og inndragning. Om Politiet vil ta beslag i førerkortet ditt, så har du ikke noe du skulle ha sagt i mot det. Du mister lappen på stedet uansett. Det eneste som har betydning at hvis du samtykker beholdes førerkortet uansett til saken er ferdig etterforsket, mens samtykker du ikke, så må tingretten ta stilling til beslaget innen tre uker.

   Liker

   1. Tapstiden går fra den dagen beslaget blir gjort, ikke etter at tingretten her avgjort beslaget. Blir ingen forskjell på om en gotar beslaget eller ikke.

    Liker

   2. Mye riktig her, men en korrigering: Tapstiden begynner å rulle i fra det øyeblikket politiet fysisk har førerkortet ditt – evnt. etter at det er levert inn tapsmelding. Det spiller med andre ord ingen rolle hvorvidt du samtykker i det midlertidige beslaget eller ikke, men om du nekter å gi fra deg førerkortet, begynner ikke tapstiden å løpe. Videre er det riktige begrepet «midlertidig tilbakekallelse av førerett» – det er altså ikke førerKORTET som er avgjørende her, men du mister din RETT til å føre motorvogn. Det er derfor fullstendig meningsløst å nekte å gi fra seg førerkortet, ettersom retten uansett er tilbakekalt. Les mer her: https://www.domstol.no/Straffesak/Sakstyper/Forerkortbeslag/

    Liker

  2. Når jeg ble stoppet for og kjøre for fort på motorveien, sa politiet at jeg hadde kjørt i 155 jeg samtykket til dette og ga de lappen. Jeg tenkte at hvis jeg spilte med så gikk det lettere for meg. Dagen etter ringte purken og sa at det egentlig var 175 jeg kjørte i. Det er akkurat der strafferammene dobles omtrent.
   Om jeg har lært av den opplevelsen a! Kommer aldri noen gang til og sammarbeide med politiet igjen. Før de gjør noe for og fortjene litt respekt.

   Liker

   1. Hvis du ikke vet om du kjørte 155 eller 175 er det vel like bra at førerkortet ditt ble plukka inn på stedet

    Liker

 10. Interessant artikkel, men dessverre et kjent problem. 😦 – Forøvrig: Fint personnummer. Spørs om mannen som eier sertifikatet er tjent med at personnummeret hans ligger fritt tilgjengelig på nett. Bildet burde ha vært sladdet.

  Likt av 1 person

 11. I politiets håndhevingsinstruks står det ganske klart at såkalt rutinemessig beslaglegging ikke er lovlig, og veldig klare regler på hva som forsvarer beslaglegging av førerkort.

  Liker

 12. Jeg mistet førerkortet pga helsemessige årsaker politiet beholdt førerkortet I 3 uker så var det nok med at jeg fikk en utalese ifra min fastlege så skulle jeg få det igjen nå har det godt ca14 mnd og forsatt ikke fått førerkortet tilbake jeg lurer på det er lovlig eller ikke politiet er ikke til å stole på mvh Terje Nilsen

  Liker

 13. Når du nå en gang skal skrive en lang «juridisk» betenkning, hadde det vært fint om du startet med å lære deg forskjellen på beslag og inndragning. Forskjellen er vesentlig nemmelig.

  Liker

 14. Har selv vært i en situasjon der politiet bare tok ifra meg førerkortet da det var jeg som ble kjørt på.. Makan til noen politifolk vi har i Norges land! Ei ikke respekt for de lengre! De kan heller fokuser på viktigere ting!..

  Liker

 15. Kommer litt ann på hva slags måte du blei kjørt på av da. Var du feks. medskyldig i at du blei kjørt på osv. Vi normenn har for oss det at blir vi kjørt på så er det automatisk de motsatte sin skyld. Dette er en feil tankegang! I mange tilfeller så er vi med på å skape en slik situasjon for å bli kjørt på, alt i fra det å IKKE følge med i trafikken, unødvendig bremsing, man tror man har forskjørsrett osv. mange eksempler å ta av. I veldig mange tilfeller så blir begge parter tatt i fra kortet og det for at politiet skal ha en mulighet til å undersøke saken mere grundig OG for å forhindre flere ulykker av partene. Jeg har sett mange situasjoner der folk ikke skulle hatt sertifikat i det hele tatt og hvordan de har fått det skjønner jeg ikke. Dere sitter her og prater om hva som er demmes rett og deres rett, Ja skal være enig i noen av eksemplene her MEN seriøst. Hvis dere ikke skjønner hvordan loven fungerer eller at dere ikke vet hvordan den rette måten er å te seg på i trafikken er så vennligst lever fra dere kortet frivillig. Dere har ikke noe på veien å gjøre. Jeg har hatt biler oppi bakenden på bilen, jeg har hatt vogntog som omtrent har subba fangeren min og jeg HAR sett andre biler i samme situasjon men som har bremsa unødvendig, og det mang en gang (et eksempel) Og da spør jeg, er du eller er du ikke medskyldig i at han dro tel deg i ræva? også er det dette med forkjørsvei, høyre og venstre, ut og inn fra rundkjøringer, ut og inn fra parkerings plasser, skal jeg dra opp flere? Noen ganger så er du uskyldig og andre ganger medskyldig, alt er opp til deg som sjåfør. Men dette vet ikke politiet før de har fått undersøkt saken, skjønner, og du lurer på hvorfor du fikk kortet indratt? Kanskje like greit at de tok lappen din, når du ikke en gang skjønner detta så skjønner du neppe åssen du skal te deg i trafikken. Jeg har forøvrig hatt lappen i over 20 år og enda så har jeg ikke klart å få indratt førerkort. Forklaringer er også en fin ting å tenke på når du havner opp i en slik situasjon.

  Liker

 16. Ikke stol på politiet. Oppfør deg rolig og ta kontakt med advokat med en gang. Ikke skriv under på noe som helst.

  Liker

 17. Bare å driti i hvem som indrar førerkortet å ikke , er så korrupt jevli at en vanlig mann på gata har ingen ting å si når det gjelder det systemet der , å derfor spiller det liten rolle hva som er hva i mot et system som jevlane har laga til fordel for seg selv.. Bare husk ikke snakk med de svina eller skriv under på noe som helst å be de dra til helvete med lovane sine

  Liker

 18. Politiet kan vurdere så mye de vil, men det er retten som bestemmer. Ser at noen sier vegvesnet kan dra inn kortet, det er feil. Veg V må også til retten.

  Liker

 19. Skribenten har glemt av en vesentlig ting. En vesentlig og svært viktig ting som kan skape forvirrelse og usikkerhet.

  Han fremstiller dette som om at dersom du samtykker skriftlig så er «løpet kjørt». Det er det ikke. I Norge kan et samtykke trekkes tilbake når som helst. Dette blir du som oftes informert om, av politiet, dersom dem ønsker å beslaglegge førerkortet. Fristen på 3 uker gjelder kun oversendelse til Tingretten. Dvs. At dersom du ikke samtykker må politiet innen 3 uker, sende førerkortsaken til Tingretten for rettslig avgjørelse. Det må altså ikke foreligge rettslig avgjørelse innen 3 uker.

  En annen ting… Det oser «politihat» av skribenten og det gjør at jeg stiller meg tvilende til hans uttalelser. Har selv vært i 3 trafikkulykker, hvor min skyld kan diskuteres Har aldri vært snakk om førerkortbeslag… Politiet har alltid opptrådt profesjonelt, upartisk og på ingen måte belærende.

  Det å foreslå søksmål mot en tjenestemann som har tatt et førerkort i god tro, men retten har en annen oppfatning, fremstår som lite gjennomtenkt, kostbart og simplet hen «dumt». Ville ikke anbefalt det. Til sammenligning med utlandet har Norge et utrolig profft politiet. Vi Nordmenn er ofte bare trangsynt fordi vi ikke vet hvordan det ellers er i verden.

  Liker

 20. Legg merke til at det i loven brukes ordet «førerretten», og den er uavhengig av det fysiske førerkortet.
  Førerkortet er bare et «papir» som viser hva du har førerett for. Du mister således førerretten selv om du ikke innleverer førerkortet fysisk

  Liker

 21. Nye regler fra oktober 16:
  Observasjonstid for alkohol-, rus- og medikamentlidelser er etter nytt regelverk endret til 6 måneder. Du kan da søke om tilbakelevering av førerkortet dersom alkohol-, rus- eller medikamentfrihet er dokumentert over en periode på 6 måneder.

  Spørsmål:
  Hvordan skal og kan 6mnd avholdenhet dokumenteres da ?

  Liker

Kommentarer er stengt.